5.01.2013

mayo 13, 2013: ting-ilad sa mga botante


ang kada boto
gibulikat sa peso
kinsay natunto?

*komento ni omar khalid

-meljun desquitado allego
quezon city, manila, pilipinas